Kuinka laatia sopimussakkoehto

Taustaa kuinka laatia sopimussakkoehto

Artikkelissamme käsittelemme kuinka laatia sopimussakkoehto. Sopimussakkoehdot ovat kehittyneet liikejuristien laatiessa asiakasyrityksilleen sopimusehtoja. Sopimusoikeus ylipäätänsä perustuu liike-elämän kehittämille ja vaatimille sopimusmekanismeille. Sopimusoikeus on siis käytäntöön perustuvaa oikeutta. Liike-elämän näkökulmasta sopimussakko lisää sopimusten ennakoitavuutta sekä oikeusvarmuutta.

Ennakoitavuus perustuu korvattavien vahinkojen ennakoitavuuteen. Sopimussakkoa käytetään hyväksi tilanteissa, missä vahingonkorvaukselle tahdotaan ennakoitavuutta. Lisäksi ehdon käyttö on suositeltavaa tilanteissa missä vahinko on vaikeasti ennakoitava, määriteltävissä tai näytettävissä toteen.

Sopimussakkoehdon käyttö vahvistaa monesti mahdollisen velkojan asemaa ja näin ollen mahdollistaa osapuolten välisen sopimuksen synnyn. Potentiaalisen velallisen voidaan ymmärtää antavan turvaa mahdolliselle velkojalle sopimussakkoehdolla ja näin mahdollistaa sopimuksen synnyn osapuolten välille. Ehto helpottaa ja poistaa epävarmuutta sopimussuhteessa mahdollistaen sopimuksen synnyn epävarmassa tilanteessa.

Sopimussakkoehdon käytössä huomioitavaa

Sopimussakkoehtoa laadittaessa tulee huomioitavaksi monia sopimussuhteeseen vaikuttavia seikkoja. Luonnollisesti niitä kaikkia ei ole mahdollista tässä käsitellä, mutta tässä muutamia. Viivästyskoron laskennan ajankohdan määrittäminen on yksi tällainen. Ehtoa käytettäessä on syytä määrittää, mistä ajankohdasta alkaen viivästyskorkoa olisi laskettava.

Toimitusketjuissa eli sopimusketjuissa on huomioitava määrittää se, onko sopimussakossa kyse välittömästä vai välillisestä vahingosta. Tämä erityisesti milloin osapuoli on suorittanut vastapuolen sopimusrikkomuksen johdosta sopimussakkoa omalle sopimuskumppanille. Korkeimman oikeuden ratkaisussa (KKO 2014:61) päädyttiin lopputulokseen, missä viivästyssakko katsottiin välilliseksi vahingoksi ja tapauksessa esitetty vaatimus hylättiin.

Koska tavanomaisesti sopimussakkoa käytetään tilanteissa missä toisen osapuolen sopimukselle asettaman tavoitteen toteuttaminen tahdotaan turvata sekä korostaa (lojaliteettiperiaate), tällöin toisen osapuolten painostusfunktio on keskeisessä asemassa ehtoa käytettäessä.

Lopuksi todetaan, että sopimussakon kohtuullisuudelle tulee antaa painoarvoa laadittaessa ehtoa. Suomen oikeusjärjestelmä mahdollistaa keinoja, joilla voidaan puuttua kohtuuttomiin sopimusehtoihin.

Käytettäessä sopimussakkoehtoa kansainvälisessä kaupassa tai kuljetussopimuksissa kyseisten oikeudenalojen erityisvaatimukset esim. lainsäädännön pakottavuus tulee huomioida. Lisäksi eri oikeusjärjestykset suhtautuvat eri tavalla ehtoon. Tällöin sopimussuhteeseen sovellettavaan lakiin tulee myös kiinnittää huomiota.

Vakioehtojen sopimussakkoehdoista YSE 1998 | Kuinka laatia sopimussakkoehto

Liike-elämässä rakennusurakkasopimuksissa laajalti käytettävät YSE 1998 -ehdot sisältävät ehtojen kohdassa 18 § vakiokorvausehdon. Urakan viivästyessä tilaajalla on oikeus saada urakoitsijalta viivästyssakkoa. Tilaajalla ei ole oikeutta muuhun korvaukseen, ellei urakoitsija ole menetellyt tahallisesti tai törkeän tuottamuksellisesti.

Ehto on varteenotettava esimerkki siitä, miten sopimussakkoehtoa on mahdollista sopimuskumppanin viivästyksen varalle muotoilla. Ehdon juokseva sopimussakko on omiaan painostamaan velallista sopimuksen mukaiseen suoritukseen. Lisäksi viivästyksen painostusfunktio ilmenee ehdosta selvästi. Todettakoon, että tosiasiassa ehdon käyttöalaa vähentää se, että tilaajan laiminlyönnit vaikuttavat viivästykseen. Tällaisessa tilanteessa urakoitsija saa tavanomaisesti urakka-ajan pidennystä.

Miksi käyttää sopimussakkoehtoa sopimussuhteessa?

Tilanteissa, missä sopimusosapuolten käytöstä ohjaavat korostuneesti yksilölliset tavoitteet, tällöin sopimussakon mahdollistama erityinen osapuolen suojantarve korostuu. Ehto pyrkii tällöin turvaamaan osapuolten lojaliteettia eli sitoutumista tavoitteisiin. Tällaisia tilanteita esiintyy korostuneesti salassapito- ja ekskluvisiteettisopimuksissa, franchise- sekä vastaavissa yhteistyösopimuksissa. Edellä mainituissa sopimuksissa yksilölliset tavoitteet korostuvat.

Sopimussakon käyttö poistaa ongelmia sopimusta rikkovan osapuolen tuottamuksen osoittamisesta oikeudenkäynnissä (näyttö). Tuottamuksessa on kyse huolimattomuudesta tai tahallisuudesta. Lisäksi sopimusrikkomuksen näyttökysymykseen liittyvät epävarmuudet vähenevät ja osittain poistuvat ehtoa käytettäessä.

Sopimussakkoehdon tehokkuudesta | kuinka laatia sopimussakkoehto

Useassa korkeimman oikeuden ratkaisussa (KKO 2001:27) sekä (KKO 1995:204) on todettu, että sopimussakon kohtuullistamiselle ei ole ollut perusteita. Ensimmäisessä ratkaisussa kyseessä oli 154.000 markan sopimussakosta kiinteistön kaupasta. Kauppahinta tapauksessa oli 485.000 markkaa. Näin ollen korkeatkin sopimussakkoehdot on oikeuskäytännössä katsottu hyväksyttäviksi. Tästä syystä ehtojen käyttäminen on tehokasta ja turvaa ehdolla tavoitellun päämäärän toteuttamista varsin tehokkaasti. Ehto siis turvaa sopimusrikkomuksia vastaa erittäin kattavasti. Siksi sen käytölle on tietyissä tilanteissa vahvoja perusteita.

Aihealueen osalta yhtiömme asiantuntijat Liene Krumina ja Oscari Seppälä vastaavat mielellään tarkentaviin kysymyksiin sekä sopimussakkoehdon käyttömahdollisuuksiin juuri teidän liikesopimuksissanne. Ole yhteydessä!

***

Meistä | LKOS Law Office

LKOS Law Office on ympäristöystävällisen liikejuridiikan erikoisosaaja. Neuvomme asiakasyrityksiämme voittamaan kulloisetkin oikeudelliset haasteensa ja menestymään liiketoiminnassaan.

Toimistomme on valittu mm. 2021-2024 Suomen vuoden kuljetusoikeustoimistoksi. Olemme erikoistuneet yhtiöoikeuteen, työoikeuteen, kansainväliseen kauppaan, sopimusoikeuteen kuin kuljetusoikeuden oikeudellisiin erityiskysymyksiin. Lisäksi avustamme riidanratkaisussa, oikeudenkäynneissä kuin välimiesmenettelyissä.

Kerromme mielellämme lisää toimistostamme kuin osaamisestamme. Lue myös uutiset -osiostamme tarkemmin menestystarinoistamme sekä viimeaikaisista tapahtumistamme. Lisäksi seuraamalla meitä sosiaalisessa mediassa, kuulet viimeisimmät uutisemme ensimmäisenä.

Tahtoessanne tietää mitä palvelu intohimolla tarkoittaa, ole yhteydessä. Avustamme teitä mielellämme menestymään ja kasvamaan. Tavoitteenamme on, että yritysjuridiikan sekä liikejuridiikan palvelumme ylittävät odotuksenne.

Ole yhteydessä | LKOS Law Office liikejuridiikan edelläkävijä

**Artikkeli on tarkoitettu informaatioksi eikä ole tarkoitettu oikeudelliseksi neuvoksi.