Yhtiö ja sopimusoikeus

Sopimus- ja yhtiöoikeus

Yhtiö- ja sopimusoikeus palveluidemme tarkoituksena on täyttää ja ylittää asiakasyhtiön odotukset. Neuvottelemme ja laadimme kansallisia kuin kansainvälisiä kuljetus-, varastointi-, jakelu- sekä alihankintasopimuksia säännöllisesti. Asiantuntemuksella myös työ- sekä johtajasopimukset kauttamme.

Avustamme riskienhallinnassa sekä laadimme yhtiöasiakirjoja kulloisenkin tarpeen mukaisesti. Henkilöstöllämme on laaja ja monipuolinen kokemus yhtiön johdon tukemisesta ja neuvonnasta niin yhtiöoikeudessa kuin sopimusoikeudessa.

Uusille yhtiöille olemme luotettava yhteistyökumppani yhtiön perustamiseen liittyvissä kysymyksissä kuin sopimusmateriaalin laadinnassa. Laadimme asiakkaillemme säännöllisesti yhtiöjärjestyksiä, osakassopimuksia, perustamissopimuksia kuin mallisopimusasiakirjoja käytettäväksi liiketoiminnassa. Ole yhteydessä kuullaksesi kuinka voimme tukea ja laajentaa liiketoimintaasi kustannustehokkailla lakipalveluillamme.

Antaessasi meidän ratkaista ja avustaa oikeudellisissa asioissa teillä on aikaa keskittyä liiketoimintaanne ja menestymiseenne.

Tutustu yhtiö- ja sopimusoikeuden asiantuntijoihimme tarkemmin.

Yhtiö- ja sopimusoikeus – Yleistä tietoa

Oikeusjärjestyksemme mukaan Suomessa vallitsee sopimusvapaus, ellei tästä ole laissa toisin säädetty. Sopimusvapautta rajoittavat lähinnä heikomman osapuolen sekä erilaisten julkisoikeudellisten intressien suojaksi annetut säädökset. Pääsääntönä Suomen sopimusoikeudessa on sopimusvapaus ja sopimuksen sitovuus ”pacta sunt servanda” sopimusosapuolten välillä.

Sopimuksiin sovellettavasta lainsäädännöstä

Sopimusoikeutta sääntelevässä oikeustoimilaissa säännellään sopimuksen syntymistä. Laissa määritellyt kaksi oikeustointa ovat tarjous ja vastaus. Todettakoon, että sopimus voi syntyä monella muullakin tavalla kuin laissa mainitulla tavalla. Tällaisia ovat ainakin ”hiljaisesti syntyvä sopimus” sekä ”reaalisopimus”.

Sopimusosapuolista

Tyypillistä sopimukselle on se, että se koskee kahta osapuolta, mutta osapuolia voi olla useampiakin. Sopijapuolten välille syntyy sopimus, oikeussuhde, jonka sisältö selviää sopimuksesta ja sitä täydentävästä aineistosta. Lähtökohtaisesti yritysten välinen kauppa ja vaihdanta perustuu sopimuksiin ja sopimussuhteisiin. Lähtökohtaisesti kaikki vaihdanta perustuu sopimuksiin tavaroiden ja raaka-aineiden hankinnasta, valmistukseen, toimittamiseen sekä kuljettamiseen ja varastointiin kuin myyntiin.

Sopimuksien sitovuudesta

Sopimuksen sitovuus tarkoittaa myös sitä, että sopimusehtojen rikkojaa vastaan on mahdollista ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin. Tällöin oikeuslaitos, tuomioistuimet ja täytäntöönpanoviranomaiset ovat sopijapuolen käytettävissä, jos sopimuskumppani ei vapaaehtoisesti täyttäisi sopimusvelvoitteitaan. Todettakoon, että tavanomaisesti saattaa liiketaloudellisesti olla perusteltua uudelleen neuvotella tai sovinnollisesti päättää sopimusosapuolten välinen erimielisyys. Sovinnollinen ratkaisu mahdollistaa sen, että osapuolet itse päättävät lopputuloksen ei ulkoinen kolmas osapuoli.

Korkeatasoiset yhtiö- ja sopimusoikeus palvelut asiantuntijoiltamme

Laadukkaasti ja ymmärryksellä laadittu sopimus on onnistuneen velvoitteen eli oikeussuhteen perusta. Ammattitaidolla laadittu sopimus varmistaa sen sitovuuden, oikean tulkinnan ja sopimusrikkomustapauksessa oikeuden suoritukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen. Asiantuntijamme neuvottelevat, valmistelevat ja laativat laajasti yksityisoikeuden alaan liittyviä sopimuksia, kuten mm.

 1. Yritysjärjestelyyn liittyvät sopimukset, liiketoiminnan siirrot sekä muut omistusjärjestelyt

 2. Osakassopimukset kuin yhtiöiden suunnatut annit

 3. Työsopimukset sekä niihin liittyvät salassapito-, houkutus- ja kilpailukieltosopimukset

 4. Irtaimenkaupan sopimustyypit

 5. Eettisten ohjeistusten laatiminen ja koulutus eli compliance -asiat

 6. Riitojen ratkaiseminen ja liiketoiminnan erimielisyyksiin liittyvät neuvottelut ja sovintosopimukset

 7. Velaksi antoon liittyvät sopimukset ja sitoumukset kuten velkakirjat, takaussitoumukset, panttaussitoumukset

 8. Kiinteistö- ja asuntokauppasopimukset

 9. Urakka ja muut rakennussuorituksiin liittyvät sopimukset

 10. Vahinkojen korvaamiseen ja vastuunrajoituksiin liittyvät sopimukset sekä sopimusehdot

 11. Vuokrasopimukset sekä liikehuoneiston vuokraukseen liittyvät neuvottelut ja erimielisyydet

Riidat sopimussuhteen aikana | Yhtiö- ja sopimusoikeus

Asiantuntijoidemme kokemuksemme mukaan yleisin syy liike-elämässä syntyviin riitaisuuksiin sopimussuhteessa on sopimuksen syntyvaiheessa ollut kiire tai puutteellinen asiantuntijuus toimialasta.

Tästä syystä ennakoiva riskien hallinta ja laadukkaasti laadittu sopimus ovat ensisijaisia keinoja riitojen välttämiseksi sopimussuhteessa.

Mikäli sopimussuhteessa syntyy erimielisyys, kokeneet asiantuntijamme avustavat teitä oikeudellisesti sitovan ja liiketaloudellisesti kustannustehokkaan neuvotteluratkaisun aikaansaamisessa. Milloin tyydyttävää neuvotteluratkaisua ei jostain syystä saataisi aikaiseksi, vuodesta 2008 alkaen kertynyt mittava kokemuksemme yhtiöjuristina, asianajajana kuin liikejuristina riitaoikeudenkäynneissä käräjäoikeuksissa, hovioikeuksissa sekä välimiesmenettelyissä on asiakkaidemme käytettävissä. Tutustu tarkemmin palveluumme riidanratkaisu.

Ulkoistettu yritysjuristi-palvelu

LKOS Law Office Oy:n yhtenä keskeisenä konseptina on tuottaa kokonaisvaltaisesti yritykselle sen tarvitsemat oikeudelliset palvelut. Käytettäessä toimistomme palveluita asiakasyrityksemme voi keskittää voimavaransa ja osaamisensa liiketoimintansa kehittämiseen ja kasvattamiseen ja jättää yhtiön hallintoon liittyvät yhtiö-, sopimus- työ-, sekä muut oikeudelliset asiat kokeneen liikejuristimme vastuulle ja hoidettaviksi. Katso tarkemmin palvelumme osiosta.

Vastauksia sopimusoikeuden osalta esitettyihin yleisimpiin kysymyksiin:

Mitä sopimusoikeus tarkoittaa?

Sopimusoikeus määrittelee oikeudelliset puitteet sopimusten tekemiselle ja niiden sitovuudelle. Suomessa vallitsee sopimusvapaus, mikä tarkoittaa sitä, että sopimusosapuolet voivat vapaasti sopia keskenään ilman erityisiä rajoituksia, ellei laissa toisin säädetä. Sopimusvapautta rajoittavat lähinnä heikomman osapuolen suojaksi annetut säädökset sekä erilaiset julkisoikeudelliset intressit.

Mitä tarkoittaa sopimusoikeudelliset periaatteet?

Sopimusoikeudelliset periaatteet perustuvat pääsääntöisesti sopimusvapauteen ja sopimusten sitovuuteen. Latinankielinen periaate ”pacta sunt servanda” eli sopimukset on pidettävä, tarkoittaa sitä, että sopimusosapuolten väliset sopimukset ovat sitovia.

Mihin suomalainen sopimusoikeus perustuu?

Sopimus syntyy Suomen oikeusjärjestyksessä tarjouksen ja hyväksynnän kautta. Lisäksi sopimus voi syntyä myös muilla tavoin, kuten hiljaisesti tai reaalisopimuksella. Sopimuksen sitovuus tarkoittaa sitä, että sopimusosapuoli voi ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin sopimusehtojen rikkomisen tapauksessa.

Onko sopimusrikkomus rikos?

Suomalainen sopimusoikeus perustuu vahvasti sopimusvapauteen ja sopimusten sitovuuteen. Sopimusrikkomus ei ole rikos, mutta se voi johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin, kuten vahingonkorvauksiin tai sopimusvelvoitteiden täyttämiseen.

Mitä sopimus tarkoittaa?

Yritysten välisessä kaupassa ja vaihdannassa sopimukset ovat keskeisessä roolissa. Sopimusten avulla määritellään osapuolten väliset oikeudet ja velvollisuudet, ja ne muodostavat perustan liiketoiminnalle. Sopimuksen laadinnassa on tärkeää huomioida kaikki oleelliset seikat, jotta sopimus olisi selkeä, sitova ja mahdolliset riitatilanteet voitaisiin ratkaista tehokkaasti.

Vuosikymmenen kokemus käytössänne – ole yhteydessä Ammatillista osaamista arvostaville.