BREXIT JA EUROALUEEN MAHDOLLINEN HAJOAMINEN

Brexit ja euroalueen hajoaminen | Oikeudellisia näkökulmia yritysjohdolle

Toistaiseksi keskustelu Brexitistä ja euroalueen mahdollisesta hajoamisesta on ollut vähäistä oikeudellisesta näkökulmasta. On kuitenkin selvää, että riskienhallinnan näkökulmasta yhtiöiden hallituksien sekä johtoryhmien on syytä varautua näihin vaihtoehtoihin. Artikkelissa läpikäydään lyhyesti niitä seikkoja mitkä alustavan oikeudellisen analyysin perusteella on syytä ottaa huomioon riskianalyysiä tehtäessä. Brexitin osalta viittaamme aikaisempiin uutiskirjeisiimme aiheesta.

TAUSTA | Euron käyttöönotto

Todettakoon lyhyesti taustaksi mihin periaatteisiin ja sääntöihin euroalue perustuu. Euroalueen keskeisinä periaatteina ovat tavaroiden, palveluiden, pääomien sekä henkilöiden vapaa liikkuvuus EU:n alueella. Näitä vapauksia tukee osaltaan myös yhteinen valuutta euro.

Itse euron käyttöönottoa sääntelivät kaksi voimassaolevaa asetusta 974/98 sekä 1103/97. Asetuksissa todetaan nimenomaisesti, että euron käyttöönotto ei vaikuta sopimusten tai muiden oikeudellisten asiakirjojen jatkuvuuteen. Kyseinen sääntely poisti epävarmuutta liittyen euron käyttöönottoon. Kuten tiedämme, vuonna 1999 eurosta tuli virallinen raha.

Lisäksi tulee huomioida, että euroon liittyy moninainen kansallinen sekä kansainvälinen sääntely. Todettakoon, että esim. New Yorkin, General Obligations Law määrittelee seikkakohtaisesti euron sekä ECU:n. Tämä sääntely osaltaan tukee euron asemaa laajasti käytettävänä kansainvälisenä valuuttana.

ERO EUROALUEESTA | Miten se oikeudellisesti suoritetaan

Lissabonin sopimuksen 50 artikla mahdollistaa EU:sta eroamisen. Menettely toteutetaan niin, että jäsenvaltion tulee sopia erosta Eurooppa-neuvoston kanssa. Kuten ehdon sanamuodosta selviää, tosiasiassa euroalueesta eroamista ei ole säädelty seikkakohtaisesti. Erosta laaditaan aina yksilöllinen sopimus. Tämä seikka lähtökohtaisesti suosii isoja kansantalouksia, koska niillä lähtökohtaisesti on vahvempi neuvotteluasema johtuen kansantaloutensa merkittävyydestä.

Koska eroa ei ole säännelty seikkakohtaisesti tarkoittaa tämä sitä, että ero toteutetaan hyväksytyn poliittisen ratkaisun jälkeen. Kyseiseen poliittiseen ratkaisuun juridiikka sopeutuu jälkikäteen. Lähtökohtaisesti kyseessä on siis poliittisesti sovittava ero, mitä juridiikka ei suuremmalti sääntele.

Oikeudellisesti eroa arvioitaessa, voidaan hyvin väittää, että eroaminen EU:sta olisi laitonta. Tämä siitä syystä, että jäsenvaltio ”voi päättää erota unionista”, mutta kyseessä on aikomus erosta eikä Lissabonin sopimus säädä ”oikeudesta” erota lainkaan. Se, että onko ero laillinen, saattaa oikeudellisesti olla merkityksellinen.

Koska eroamista EU:sta ei ole säädelty yksityiskohtaisesti tarkoittaa tämä sitä, että eroavaan jäsenvaltioon kohdistuu poikkeuksellisen voimakkaita poliittisia sekä makrotaloudellisia vaikutuksia neuvotteluiden aikana kuin välittömästi niiden jälkeen.

EUROERO | Taloudellisista vaikutuksista

Lissabonin sopimuksessa säädetysti jäsenvaltio voi päättää erota unionista, mutta huomioiden euroeron vaativuuden, tosiasiassa ainoastaan jäsenvaltio jolla on oma valuutta, kykenee eron käytännössä toteuttamaan. Tämä siitä syystä, että oman valuutan käyttöönotto samalla kun erosta neuvotellaan, on käytännössä mahdoton tehtävä. Lisäksi valuutan käyttöönotto vaatii huomattavasti aikaa. Jäsenvaltio, joka on ottanut käyttöön euron ja päättäisi erota EU:sta kokee todennäköisesti voimakkaan pääomien kuin työvoiman paon maasta kyseisen eroilmoituksen jälkeen.

Edellä mainittuihin pakoihin kyseinen jäsenvaltio joutuisi varautumaan sääntelemällä mm. valuuttarajoituksia, pankkien sulkemisia sekä maksuliikenteen keskeyttämisellä kuin rajoittamisella. Näin ollen EU:n perusvapauksia jouduttaisiin hyvin todennäköisesti rajoittamaan jäsenvaltiossa määräajaksi. Tämän lisäksi kyseisessä jäsenvaltiossa operoivat yritykset kohtaisivat merkittäviä sopimuksiin liittyviä epävarmuustekijöitä. Tällöin sopimuksissa olevat ns. Hard Ship -lausekkeet soveltuessaan mahdollistaisivat niiden uudelleen neuvottelemisen kuin antaisivat mahdollisuuden reagoida kyseisiin ulkoisiin muutoksiin.

Tämän lisäksi toimitusketjut, rahoituksen saatavuus sekä yleinen epäluottamus vaikuttaisivat negatiivisesti jäsenvaltion taloudelliseen kehitykseen lyhyellä kuin keskipitkällä ajanjaksolla. Tällöin seurauksena olisi hyvin todennäköisesti kyseisessä jäsenvaltiossa korkea taantuman riski tai mahdollisesti lama. Nämä samat seikat voidaan todeta jo nyt Brexitin osalta osittain toteutuneiksi Britannian osalta. Lisäksi yhtiöiden investointihalukkuus kuin tulevaisuuden näkymät muuttuvat negatiivisiksi.

Näihin seikkoihin yrityksen johto joutuu varautumaan sekä valmistautumaan riskiarvioinnissaan. Lisäksi kaupankäyntiin euroalueen kanssa tulevat vaikuttamaan eron toteutumisen jälkeen kolmatta maata koskevat tullit. Tämä vaikuttaa tuotteiden hintoihin ja kysyntään milloin tuotteiden tullit nousevat aiemmasta.

YRITYSTEN TOIMET | Yritysjohdon varautuminen sokkeihin

Luonnollisesti yritysjohdon riskiarvioinnissa tulee arvioida vastaavien tapahtumien todennäköisyys tulevaisuudessa. Ensimmäisiä kohteita mistä kyseisen arvioinnin voi aloittaa on yhtiön sopimuskanta. Kyseisen sopimuskannan osalta voidaan suorittaa esim. legal due diligence jolla arvioidaan sitä, miten nykyiset voimassaolevat sopimusehdot huomioivat ja mahdollistavat esim. ehtojen uudelleenneuvottelun liiketoiminnan kohdatessa poikkeuksellisen muutoksen.

Vaivattomin ja suositeltava tapa on lisätä sopimusehtoihin esim. Hard Ship -ehto. Lisäksi saatavien ja velkojen valuutan muuttamista koskevat ehdot tulisi huomioida ja läpikäydä huolella ainakin, milloin kyseessä on laaja-alaista rahoitustoimintaa harjoittava yritys. Todettakoon, että vasta- ja myötäpuoliriskit kasvavat merkittävästi euroeron tilanteessa ja tämä tulisi huomioida sopimustasolla ennakolta.

Yksinomaa sopimusoikeudellisessa arvioinnissa tulisi lisäksi huomioida, että sopimukseen soveltuva laki-, oikeuspaikka- tai maksupaikka lausekkeet eivät saisi olla eroavassa maassa.

LOPUKSI | Yleisiä huomioita

Tässä uutiskirjeessä käsitellään yleisellä tasolla euroeron oikeudellisia vaikutuksia. Selvyyden vuoksi toteamme, että tarkoituksena ei ole ollut seikkakohtaisesti läpikäydä euroeron oikeudellisia vaikutuksia vaan lähinnä nostaa esille niitä keskeisiä seikkoja, joita yritysjohdon tulisi huomioida varautuessaan mahdolliseen EU jäsenvaltion euroeroon.

Lawyer LKOS Law office

Lisätietoa tästä aiheesta kuin palveluistamme saat olemalla yhteydessä asiantuntijoihimme sähköpostilla tai puhelimitse (+358 40 672 4285).

Asiantuntijamme tämän artikkelin aihealueelta on Oscari Seppälä. Tutustu myös hänen LinkedIn profiiliinsa.

MEISTÄ | LKOS Law Office

LKOS Law Office avustaa säännöllisesti kansainvälisen kaupan kuin kuljetusoikeuden erityiskysymyksissä. Olemme tullilainsäädännön erikoisosaaja. Tarjoamme asiakkaillemme myös trade compliance -palvelua kansainvälisen kaupan tueksi. LKOS Law Office on NewLaw liikejuridiikan boutique toimisto.

Tahtoessanne saada viimeisimmät uutisemme suoraan tiedoksenne seuraa meitä LinkedIn:ssä.

*Artikkeli on tarkoitettu informaatioksi eikä ole tarkoitettu oikeudelliseksi neuvoksi.