Kuljetusoikeus | Säiliöajoneuvo | Vastuuvakuutuksesta suoritettava korvaus

Säiliöajoneuvon säiliön puhtaanapidolle ei ole yleistä velvollisuutta

Korkeimman oikeuden äänestysratkaisussa (3-2) todetaan, että säiliöajoneuvon omistajalla ei ole yleistä velvollisuutta pitää ajoneuvon säiliötä puhtaana sen välttämiseksi, että säiliössä kuljetettavaan aineeseen ei sekoitu muita aineita. Tästä syystä kuljetusyhtiön vastuuvakuutus ei kattanut aiheutunutta vahinkoa ehdoissa olleen rajoitusehdon vuoksi. Vastuuvakuutuksessa oli rajoitettu korvattavuuden ulkopuolelle vahingot, jotka perustuvat sopimukseen, takuuseen tai muuhun sitoumukseen, ellei tällaista korvausvastuuta olisi ilman mainittua sitoumusta.

Todettakoon, että alemmat oikeudet ovat päätyneet korkeimman oikeuden kanssa eriävään lopputulokseen. Lisäksi korkein oikeus on ratkaissut tapauksen äänestyksen jälkeen.

Suosittelemme säiliöajoneuvojen omistajille sekä kyseisiä palveluita käyttäville sopimuskumppaneille vakuutusehtojen läpikäyntiä sekä päivittämistä. Näin toimimalla varmistetaan se, että tarvittaessa kontaminaatiosta johtuva vahinko saadaan vakuutussuojan piiriin tai että kyseinen korvattavuuden rajoitus huomioidaan riskiarvioissa.

Tapahtumat

Tapauksessa A Oy oli B Oy:n kanssa tekemänsä alihankintasopimuksen perusteella kuljettanut kalkkikivifilleriä C Oy:lle, joka oli tilannut kuljetuksen B Oy:ltä. Kuljetuksen aikana kalkkikivifilleriin oli sekoittunut A Oy:n säiliöajoneuvon säiliössä ollutta ferrosulfaattia. Kun C Oy oli käyttänyt sille toimitettua kalkkikivifilleriä tasoitteen valmistamiseen, kalkkikivifilleriin sekoittunut ferrosulfaatti oli aiheuttanut kahden tasoite-erän pilaantumisen.

Säiliöajoneuvon vahingosta

Tosiasiallinen rahdinkuljettaja on todennut, että kyseessä olisi ollut esinevahinko, josta tosiasiallinen rahdinkuljettaja olisi ollut vastuussa huolimattomuuden perusteella vahingonkorvauslaissa säädetysti. Vastaavasti vastuuvakuuttaja on katsonut, että tosiasiallisen rahdinkuljettajan vastuu on ollut yksinomaa sopimukseen perustuvaa vastuuta, jota ei vakuutuksessa olleen rajoitusehdon perusteella korvata.

Sopimusperusteisesta korvausvastuusta sekä rikkomusvastuusta

Korkein oikeus toteaa ratkaisussaan, että sopimusperusteisen korvausvastuun lähtökohtana ovat sopimuksen osapuolten itsensä asettamat sopimusehdot sekä sopimukseen vaikuttavasta alan tavasta, osapuolten välisestä käytännöstä, toiseen osapuoleen sovellettavista ammattitaitovaatimuksista tai lainsäädännöstä johtuvat velvoitteet, joiden rikkomiseen korvausvastuu voidaan perustaa. Silloin, kun korvausvastuu perustuu sopimusvelvoitteen rikkomiseen, loukkauksen kohteena on tyypillisesti toinen sopimuksen osapuoli ja rikkojana hänen vastapuolensa.

Rikkomusvastuun osalta korkein oikeus lausuu, että vahingonkorvauslaki on toiselle tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheutettua vahinkoa koskeva yleislaki. Vahingonkorvauslain 2 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan se, joka tahallisesti tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen korvaamaan sen, jollei siitä, mitä vahingonkorvauslaissa säädetään, muuta johdu.

Korkein oikeus toteaa lopuksi ratkaisussaan, ettei säiliöajoneuvon omistajalla ole yleistä velvollisuutta pitää ajoneuvon säiliötä puhtaana sen välttämiseksi, että säiliössä kuljetettavaan aineeseen ei sekoitu muita aineita. Näin ollen tosiasiallisen rahdinkuljettajan velvollisuus huolehtia säiliön puhtaudesta on perustunut vain kuljetussopimukseen. Tapauksessa kysymyksessä on siten ollut vahingonkorvausvastuusta, jota toiminnan vastuuvakuutus ei rajoitusehdon mukaan kata. Vahinko jäi näin ollen tosiasiallisen rahdinkuljettajan itsensä korvattavaksi.

Yhteenveto

Huomioiden edellä esitetty korkeimman oikeuden ratkaisu, on selvää, että kuljetusyhtiöiden tulee huolella läpikäydä vakuutusehtonsa sekä selvittää mitä vahinkoja vastuuvakuutus tosiasiassa kattaa. Sopimuksen tehneen rahdinkuljettajan tulee tarvittaessa pyytää käyttämänsä alihankkijan vakuutusehdot tutustuttavaksi, milloin osapuolten tarkoituksena on varmistua siitä, että mahdolliset kontaminaatiosta aiheutuvat vahingot ovat vakuutuksesta korvattavia vahinkoja.

Suosittelemme, että säiliöajoneuvojen omistajat läpikäyvät ja tarvittaessa päivittävät vakuutusehtonsa niin, että ne kattavat säiliön kontaminaatiosta aiheutuvat vahingot, mikäli tämä on ollut nimenomaisena tarkoituksena vastuuvakuutusta otettaessa.

Pyydämme olemaan yhteydessä voidaksemme tehdä vakuutusehtojen riskikartoituksen ja samalla selvittää vakuutuksienne korvausperusteita.

Meistä – LKOS Law Office 

LKOS Law Office avustaa säännöllisesti kansainvälisen kaupan kuin kuljetusoikeuden kysymyksissä. Olemme kuljetusoikeuden sekä merioikeuden erikoisosaaja. Tarjoamme asiakkaillemme myös trade compliance -palvelua kansainvälisen kaupan tueksi. LKOS Law Office on NewLaw liikejuridiikan boutique toimisto.

Oscari Seppälä Specialist Partner

Lisätietoa tästä aiheesta kuin palveluistamme saat olemalla yhteydessä asiantuntijoihimme sähköpostilla tai puhelimitse (+358 40 672 4285).

Asiantuntijamme tämän artikkelin aihealueelta on Oscari Seppälä. Tutustu myös hänen LinkedIn profiiliinsa.

Tahtoessasi saada viimeisimmät uutisemme suoraan tiedoksesi seuraa meitä LinkedInissä.

*Artikkeli on tarkoitettu informaatioksi eikä ole tarkoitettu oikeudelliseksi neuvoksi.