Saatava ja sen kuittaus vastasaatavalla

Saatava ja sen kuittaus

Saatava ja sen kuittaus vastasaatavalla tarkoittaa sitä, että kahden osapuolen vastakkaiset saatavat kumoavat toisensa siltä osin kuin ne ovat päällekkäisiä eli ne lakkaavat. Kuittauksessa on kysymys siitä, että velvoite muodostuu päällekkäiseksi, mikä johtaa velvoitteen kuittautumiseen ilman, että tosiasiallista suoritusta tehdään. Kuittaus on ns. sui generis eli omanlaatuinen velvoitteen lakkaamistapa. Kuittaamisesta säädetään myös kansainvälisissä periaatekokoelmissa mm. UNIDROIT PICC 8 luvussa.

Kuittaustilanteet jaetaan tavanomaisesti sopimus- ja lakiperusteisiin. Sopimusperusteisessa kuittauksessa osapuolet sopivat velvoitteiden kuittaavan toisensa. Lakiperusteinen kuittaus tarkoittaa sitä, että osapuolella on mahdollista tiettyjen olosuhteisen vallitessa yksipuolisesti ilmoituksella kuitata saatava riippumatta vastapuolen suostumuksesta. Kyseessä on yksipuolinen oikeustoimi, jonka oikeusvaikutus tulee voimaan kyseisen ilmoituksen saapuessa vastaanottajalle.

Kuittausilmoitus voi itsessään olla defensiivinen tai offensiivinen. Defensiivisessä kuittausilmoituksessa on kyse tilanteesta, missä kuittauksesta ilmoitetaan velkomuksen torjumiseksi. Offensiivisesta kuittauksesta on kyse, kun kuittausta käytetään vastasaatavan perimiseen.

Lakiperusteisen kuittauksen yleiset säännöt

Kuittauksen edellytyksenä on, että: i) saatavat ovat samanlaatuisia; ii) saatavat ovat perimiskelpoisia; sekä iii) saatavat ovat vastakkaisia.

Samanlaatuisuus tarkoittaa, että saatavat ovat sisällöltään saamanlaisia ja yhtä hyviä. Tästä syystä kuittaus tulee yleensä kyseeseen vain rahavelvoitteiden osalta.

Toiseksi, vastasaatavan perimiskelpoisuus edellyttää, että kuittauksessa käytettävän vastasaatavan täytyy olla sellainen, että tuomioistuin voi velvoittaa osapuolen sen suorittamaan. Lähtökohta on, että saatavan tulee perustua pätevään oikeustoimeen. Lisäksi vastasaatavan tulee olla erääntynyt. Sillä seikalla onko vastasaatava erääntynyt ennen vai jälkeen pääsaatavan erääntymisen ei ole merkitystä. Todettakoon selvyyden vuoksi, että konkurssin osalta on säädetty konkurssilain (120/2004) 6:1.1 §:ssä poikkeus erääntymättömän saatavan käyttämisestä kuittaamiseen. Lisäksi laissa velan vanhentumisesta (728/2003) on säädetty poikkeus vanhentuneen vastasaatavan käyttämisestä velan kuittaamiseksi.

Kuittauksen viimeinen edellytys on, että saatavat ovat vastakkaisia. Kyseessä on nimenomaisesti henkilöllinen vastakkaisuus. Pääsaatavan velkojan tulee olla vastasaatavan velallinen ja pääsaatavan velallisen tulee olla vastasaatavan velkoja. Vastakkaisuusvaatimukseen liittyy poikkeuksia. Vastakkaisuutta arvioidaan lähtökohtaisesti kuittausilmoituksen esittämishetken mukaan. Se ovatko saatavat alkujaan olleet vastakkaisia ei ole merkityksellinen. Poikkeuksena tarkastelemisajankohdasta ovat konkurssitilanteet sekä saamisoikeuden siirto. Tässä yhteydessä ei näitä poikkeuksia tarkemmin käsitellä.

Korkeimman oikeuden oikeuskäytännöstä sekä välitystuomioista – saatava ja kuittaus

Korkeimman oikeuden oikeuskäytännöstä löytyy kaksi ratkaisua kuittaamisesta. Ratkaisut ovat osittain ristiriitaisia toisiinsa nähden. Tästä syystä on otaksuttava, että viimeisimmän ratkaisun tarkoituksena on selventää oikeustilaa aikaisemmasta. Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 1992:69 todennut, ettei kuittaus ole tehokas, jos vastasaatava on riitainen.

Sittemmin korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 2007:25 todennut, ettei kuittauksen esteenä ole saatavan riitaisuus. Perusteluissaan korkein oikeus toteaa, että:

”Kuten alemmat oikeudet ovat todenneet, kuittaaminen edellyttää, että saamiset ovat vastakkaisia, samanlaatuisia ja perimiskelpoisia. Saamisen perimiskelpoisuus merkitsee, että saatavasta voidaan oikeudenkäynnissä antaa suoritustuomio. Sen sijaan perimiskelpoisuus ei edellytä sitä, että saatava olisi riidaton, vaan saatavan olemassaolo ja kuittauskelpoisuus on riitautetuilta osin tutkittava oikeudenkäynnissä.”

Myös välitystuomioista löytyy ratkaisuja liittyen kuittauksen käyttöön saatavan lakkaamiseksi. Julkaistussa ratkaisuselosteessa välimiesoikeus on todennut, ettei kuittauksen edellytyksenä ole kuittaukseen käytettävän vastasaatavan riidattomuus kuittaushetkellä. Tästä syystä kyseisessä tapauksessa vastaajan kuittaus ei ole ollut tehoton perimiskelpoisuuden puuttumisen perusteella.

Lopuksi todettakoon, että oikeuskirjallisuudessa on esitetty ja laajasti hyväksytty näkemys, ettei kuittausoikeus ylipäätään aineellisoikeudellisesti edellytä vastasaatavan riidattomuutta kuittaushetkellä. Oikeuskirjallisuudessa esitetyn näkemyksen mukaan perimiskelpoisuus edellyttää yleisesti ottaen lähinnä sitä, että saatavasta on annettavissa suoritustuomio. Edellä esitetyt ratkaisut tukevat oikeuskirjallisuudessa esitettyä näkemystä.

Kuittauksen prosessioikeudellisesta luonteesta

Kuittausvaatimuksen esittänyt taho kohdistaa lähtökohtaisesti kyseisen toimen tuomioistuimeen. Vapaamuotoinen kuittausvaatimus kuin vastahaastekanne ovat tuomioistuimelle osoitettuja toimia.

Lisäksi oikeudenkäynnissä tulee arvioitavaksi se seikka, onko tuomioistuin toimivaltainen ylipäätänsä tutkimaan esitetyn kuittausvaatimuksen oikeudenkäynnissä. Tuomioistuimen oikeusasteellisesta toimivallasta kuittausvaatimuksen osalta todetaan, että kuittausvaatimus joka on esitetty vasta hovioikeudessa, voidaan jättää tutkimatta, jos sen tutkiminen ei voi vaikeudetta tapahtua, kuten oikeudenkäymiskaaren (4/1734) 25:17 §:ssä on säädetty. Näin ollen kuittausvaatimus voidaan esittää myös valitusvaiheessa menestyksekkääksi. Oikeuskirjallisuudessa esitetyn näkemyksen mukaan kuittausvaatimuksen hyväksynyt tuomiolauselma on deklaratiivinen.

Tässä yhteydessä ei tarkemmin tarkastella kuittauksen prosessuaalista luonnetta, kuin mitä edellä on esitetty. Todettakoon kuitenkin, että kuittausvaatimuksen tai -väitteen esittäminen oikeudenkäynnissä on lähtökohtaisesti vaivatonta. Lisäksi kuittausvaatimus on mahdollista käsitellä oikeudessa valitusvaiheessa sekä osaltaan toimivaltakysymykset huomioimatta. Edellä esitetysti kuittausvaatimus on hyvin tehokas sekä monipuolinen väite oikeudenkäynnissä ja ylipäätään erimielisyystilanteessa.

Yhteenveto

Suosittelemme, että kuittauksen olemassaolo ja mahdollisuus sen käyttöön selvitetään erimielisyystilanteissa heti alkuvaiheessa. Milloin kuittauksen edellytykset täyttyvät, on sen toteuttaminen vaivatonta ja mahdollistaa toisinaan vaikeiden erimielisyystilanteiden ratkaisemisen kustannustehokkaasti. Luonnollisesti milloin osapuolten sopimus sisältää ehtoja kuittauksen käytöstä, tulee kyseiset ehdot selvittää ja huomioida ennen kuittauksen toteuttamista.

Ole yhteydessä kerromme mielellämme lisää erikoisosaamisestamme sekä kuinka voimme avustaa teitä välttämään oikeudelliset karikot ja menestymään liiketoiminnassanne.

Meistä | LKOS Law Office

LKOS Law Office Oy on boutique liikejuridiikan toimisto. Palvelemme asiakkaitamme yksilöllisesti, ylittäen asiakkaidemme odotukset. Tarjoamme palveluita uudella tavalla eli NewLaw -konseptilla.

Keskittymällä erikoisosaamiseemme eli olennaiseen, varmistamme että liikejuridiikan palvelumme ovat korkeatasoisia ja ylittävät asiakkaidemme odotukset. Tuottaessamme palveluitamme asiakkaamme pystyvät keskittymään liiketoimintaansa ja menestymään. Olemme luotettava yhteistyökumppani nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

Osakkaillamme on vuosikymmenen kokemus liikejuridiikan palveluiden tuottamisesta niin kotimaisille kuin ulkomaisille pörssilistatuille yhtiöille kuin kansainvälistä kasvua toteuttaville yhtiöille. Työkokemuksemme yhtiölakimiehen tehtävistä varmistaa liiketoimintalähtöisen ajattelutavan kaikessa toiminnassamme. Tuemme yhtiöitä Suomen ja Baltian markkinoilla. Puhumme suomea, englantia, latviaa sekä venäjää.

Oscari Seppälä Specialist PartnerLisätietoa tästä aiheesta kuin palveluistamme saat olemalla yhteydessä asiantuntijoihimme sähköpostilla office[at]lkoslaw.fi tai puhelimitse (+358 40 672 4285).

Asiantuntijamme tämän artikkelin aihealueelta on Oscari Seppälä. Tutustu myös hänen LinkedIn profiiliinsa.

 

* * *

Kysy lisää liikejuridiikan palveluistamme ja kuinka voimme auttaa teitä oikeudellisissa asioissa. Asiakkaidemme ei tarvitse menettää yöunia menestyäkseen liiketoiminnassa.

Terveisin

LKOS Law Office

*Artikkeli on tarkoitettu informaatioksi eikä ole tarkoitettu oikeudelliseksi neuvoksi.