Darba līgums Somijā

Ko vērts zināt pirms darba līguma parakstīšanas

Tad, kad ir noskatīta darba vieta un notiek sarunas ar potenciālo darba devēju, ir būtiski zināt savas tiesības un pienākumus. Sarunu stadijā ir iespēja vienoties ar darba devēju par tiem nosacījumiem, kas ir svarīgi, lai turpmākā sadarbība starp iesaistītajām pusēm būtu abpusēji izdevīga un nestu vislabākos rezultātus. Esam apkopojuši tos jautājumus, ko ir vērts zināt, kad parakstāms darba līgums Somijā.

1.Jebkāda veida diskriminācija ir aizliegta – tas attiecas gan uz darbā pieņemšanas procesu, kā arī darba attiecību pastāvēšanas laiku.

2.Darba intervijā potenciālais darba devējs nedrīkst uzdot jautājumus saistībā ar darbinieka privāto dzīvi, piemēram, ģimenes stāvokli, veselību, politisko, reliģisko pārliecību vai seksuālo orientāciju, u.c.

3.Dažos gadījumos, pirms darba attiecību uzsākšanas, ir nepieciešams saņemt atļauju. Par atļaujas nepieciešamību, kā arī saņemšanas procesu sīkāk skatīt Somijas Imigrācijas dienesta informāciju.

4.Noteiktās profesijās, ja kvalifikācija ir iegūta citā valstī, lai būtu tiesības strādāt šajās profesijās Somijā, nepieciešams veikt kvalifikācijas salīdzināšanu un saņemt attiecīgās kompetentās iestādes lēmumu par tās atzīšanu. Par kvalifikācijas salīdzināšanu un kompetentajām iestādēm skatīt Somijas izglītības padomes informāciju.

5.Uzsākot darba tiesiskās attiecības, darbiniekam ir jāiesniedz darba devējam nodokļu karte, kurā ir norādīts no algas ieturamo procentu apmērs. Gadījumā, ja nodokļu karte netiek iesniegta, darba devējam ir pienākums ieturēt no algas nodokli 60% apmērā. Par nodokļu kartes saņemšanu sīkāk skatīt Nodokļu administrācijas informāciju.

6.Ar darba devēju ir noslēdzams darba līgums. Darba līgums var tikt noslēgts rakstveidā, mutiski vai elektroniskā veidā. Tomēr vēlams, lai darba līgums tiktu noslēgts rakstveidā, lai izvairītos no iespējamām domstarpībām nākotnē saistībā ar to, par ko puses ir vienojušās. Pēc parakstītā līguma eksemplāra saņemšanas, ieteikums ir saglabāt līgumu arī elektroniskā formātā, piemēram, ieskanētu vai nobildētu, lai gadījumā, ja papīra formā līgums tiktu nozaudēts, Jums būtu līguma eksemplārs.

7.Par ko pusēm būtu jāvienojas un jāiekļauj darba līgumā? Darba līgumā tiek iekļauta informācija par to, kādā amatā persona tiek pieņemta darbā, algas apmērs, darba uzsākšanas laiks un vieta, līguma termiņš, pārbaudes laika ilgums, līguma uzteikuma termiņš, un citi būtiski noteikumi, kas attiecas uz konkrētajām darba tiesiskajām attiecībām. Tāpat arī līgumā būtu vēlams norādīt, vai un kurš konkrēti no kolektīvajiem darba līgumiem attiecas uz šīm darba tiesiskajām attiecībām.

8.Tāpat arī gadījumā, ja puses vienojas par darbiniekam labvēlīgākiem noteikumiem attiecībā uz ikgadējo atvaļinājumu, nekā tas ir noteikts likumā vai kolektīvajā līgumā, ir vēlams arī vienlaicīgi vienoties par neizmantotā atvaļinājuma kompensācijas aprēķināšanas mehānismu.

9.Darbiniekam ir tiesības strādāt drošā darba vidē, darba līgumā noteiktajā laikā saņemt atalgojumu par paveikto darbu. Darba devējam ir pienākums izsniegt darbiniekam darba algas aprēķinu. Tāpat arī darbiniekam ir tiesības uz atvaļinājumu likumā vai kolektīvajā līgumā noteiktajā kārtībā. Izbeidzot darba tiesiskās attiecības, darbiniekam ir tiesības saņemt kompensāciju par neizmantoto atvaļinājumu.

10.Darbiniekam ir pienākums rūpīgi veikt savu darbu un ievērot darba devēja norādījumus, tajā skaitā, darba drošības noteikumus un iekšējās kārtības noteikumus.

11.Darbiniekam ir lojalitātes pienākums pret darba devēju, proti, gan darba, gan atpūtas laikā darbinieks nedrīkst veikt darbības, kas negatīvi ietekmē darba devēju, piemēram, sociālajos tīklos izplatīt kādu nomelnojošu, negatīvu informāciju par darba devēju, u.c., līdzīga rīcība. Darbinieka lojalitātes principa pārkāpums var būt par pamatu darba līguma uzteikumam. Tāpat arī darbiniekam ir pienākums neizpaust darba devēja komercnoslēpumu saturošu informāciju, kā arī “know-how”.

12.Uz noteiktu laiku noslēgts līgums ir spēkā līdz līgumā noteiktā termiņa beigām. Uz nenoteiktu laiku noslēgts līgums var tikt izbeigts, pusēm par to vienojoties un vienpusēji darba līgumu var izbeigt likumā noteiktajā kārtībā, ievērojot noteiktus uzteikuma termiņus.

13.Pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas darbiniekam ir tiesības pieprasīt no darba devēja atsauksmi, proti, dokumentu, kurā darba devējs apliecina, ka darbinieks ir bijis pie viņa darbā, kādā amatā, kādā laika posmā, kā arī darba devējs var norādīt darbinieka darba novērtējumu.

14.Darba tiesisko attiecību laikā, ja darba devējs piedāvā veikt grozījumus darba līgumā, darbiniekam nav pienākums nekavējoties šos grozījumus pieņemt un parakstīt, bet ir tiesības saprātīgā laika posmā iepazīties ar tiem, kā arī vērsties pie jurista, lai saņemtu konsultāciju, kā piedāvātie grozījumi ietekmēs darbinieka tiesības.

Par mums

LKOS Law Office sniedz konsultācijas darba tiesībās un pārstāv klientu intereses tiesā. LKOS Law Office ir NewLaw biznesa juridiskais birojs.

***

Ja Jums ir jautājumi vai vēlaties saņemt konsultāciju latviešu valodā, lūdzu sazinieties ar Lieni Krūmiņu pa epastu vai telefonu (+358 44 516 8648).

LKOS Law Office jaunumiem varat sekot arī LinkedIn.

*Šis raksts ir paredzēts informatīviem nolūkiem un nav uzskatāms par juridisku padomu.