Uusi Yritysvastuudirektiivi – Mikä muuttuu ja miten?

Uusi Yritysvastuudirektiivi – Yhteiskuntavastuu, taksonomia, ESG ja yritysvastuu

Uusi yritysvastuudirektiivi (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) on valmisteilla EU:ssa. Euroopan komission mukaan vapaaehtoisuuteen perustuva yritysvastuu edistyy liian hitaasti. Tästä syystä yritysvastuun toteuttamista pyritään nopeuttamaan yritysvastuuvelvoitteella.

Komissio tavoittelee yritysvastuudirektiivillä sääntelyä, mikä velvoittaisi yritykset kunnioittamaan kansainvälisesti tunnistettuja ihmisoikeuksia sekä solmittuja ympäristösopimuksia myös sellaisissa maissa, joiden oma lainsäädäntö ei tällaiseen velvoita.

Suomessa yrityskentän ja erityisesti pk-sektorin tulee olla hereillä vireillä olevan uuden yritysvastuusääntelyn suhteen. EK:n julkaiseman pk-vastuullisuusbarometrin mukaan yli 90 prosenttia pk-työnantajista pitää yritysvastuuta merkittävänä kysymyksenä oman liiketoimintansa kannalta. Tästä syystä pk-sektorin on syytä huomioida ja reagoida uuden yritysvastuudirektiivin vaatimuksiin. Ehdotettu sääntely tuo merkittävää muutosta aikaisempaan ja ehdotetun yritysvastuudirektiivin voimaantuloon on syytä alkaa viipymättä varautua.

Yritysvastuudirektiivi – yritysvastuulaki

Yrityksiä tahdotaan jatkossa velvoittaa uudella sääntelyllä huolehtimaan aikaisempaa kattavammin alihankkijoittensa toiminnan kestävyydestä. Päähuomio ehdotetussa direktiivissä tulee olemaan EU:n ulkopuolelle ulottuvissa toimitusketjuissa. Kuten tiedämme, tällä hetkellä alihankinnasta merkittävä osa kohdistuu EU:n ulkopuolelle (Aasia).

Mitä yrityksiä yritysvastuudirektiivin on tarkoitus velvoittaa

Uusi yritysvastuudirektiivi koskisi aluksi EU:ssa perustettuja yhtiöitä, jolla (ehdotettu Art. 1 2-kohta ja Art. 2 1 kohta a-alakohta):

 1. on keskimäärin yli 250 työntekijää; ja

 2. maailmanlaajuinen nettoliikevaihto oli yli 40 miljoonaa euroa viimeisimpänä tilivuonna, jolta on laadittu vuositilinpäätös; tai

 3. se on sellaisen ryhmän perimmäinen emoyritys, jolla oli 500 työntekijää ja jonka maailmanlaajuinen nettoliikevaihto oli yli 150 miljoonaa euroa viimeisimpänä tilivuonna, jolta on laadittu vuositilinpäätös.

Lisäksi uusi yritysvastuudirektiivi koskisi aluksi EU:n ulkopuolisten maiden lakien mukaan perustettuja yrityksiä (ehdotettu Art. 2, kohta 2 a-alakohta), jolla:

 1. maailmanlaajuinen nettoliikevaihto oli yli 150 miljoonaa euroa ja siitä vähintään 40 miljoonaa euroa tuotettiin unionissa viimeistä tilivuotta edeltävänä tilivuotena, mukaan lukien sellaisten kolmansien osapuolten yritysten liikevaihto, joiden kanssa yritys ja/tai sen tytäryritykset ovat tehneet unionissa vertikaalisen sopimuksen rojalteja vastaan;

 2. yritys ei saavuttanut a alakohdan mukaisia raja-arvoja, mutta se on sellaisen ryhmän perimmäinen emoyritys, jolla oli 500 työntekijää ja jonka maailmanlaajuinen nettoliikevaihto oli yli 150 miljoonaa euroa ja siitä vähintään 40 miljoonaa euroa tuotettiin unionissa viimeisimpänä tilivuonna, jolta on laadittu vuositilinpäätös, mukaan lukien sellaisten kolmansien osapuolten yritysten liikevaihto, joiden kanssa yritys ja/tai sen tytäryritykset ovat tehneet unionissa vertikaalisen sopimuksen rojalteja vastaan.

Yritysvastuu on tarkoitus sanktioida sakoilla

Yritysvastuun velvoitteiden laiminlyönti tai rikkominen on tarkoitus sanktioida sakoin. Sakon enimmäismäärä eli taloudellista seuraamuksen olisi perustuttava yrityksen maailmanlaajuiseen nettoliikevaihtoon.

Taloudellisten seuraamusten enimmäismäärän on oltava vähintään 5 prosenttia yrityksen maailmanlaajuisesta nettoliikevaihdosta sakkopäätöstä edeltävänä tilikautena. Määräys löytyy ehdotetun direktiivin Art. 20 kohta 3.

Tämän lisäksi kansalliset valvontaviranomaiset voisivat ehdotuksen perusteella julkaista sääntöjä noudattamattomien yritysten nimet tai poistaa niiden tuotteet markkinoilta. Milloin EU:n ulkopuoliset yritykset eivät noudata sääntöjä, ne voidaan sulkea pois EU:n julkisista hankintamenettelyistä.

Ehdotetut sanktiot ovat merkittäviä ja kannustavat yrityksiä implementoimaan yritysvastuun osaksi liiketoimintansa keskeisiä periaatteita ja käytäntöjä. Sanktiotaso vastaa EU:ssa yleisesti käytettyä tasoa esim. kilpailuoikeudessa sekä GDPR sääntelyssä.

Kanteen nostamisen vanhentumisajaksi yritysvastuudirektiivissä ehdotetaan säädettäväksi vähintään 10 vuotta. Ehdotuksen Art. 22 2 a-kohta säätäisi, että jäsenvaltioiden on varmistettava, että vahingonkorvauskanteen nostamiseen sovellettava vanhentumisaika on vähintään kymmenen vuotta, ja käytössä on toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että oikeudenkäyntikulut eivät nouse niin suuriksi, että se estäisi kantajaa ryhtymästä oikeustoimiin.

Yritysvastuudirektiivin käsittely etenee

EU-parlamentti hyväksyi kantansa uusiin yritysvastuudirektiivin sääntöihin, joiden myötä ihmisoikeus- ja ympäristökysymykset on huomioitava yritystoiminnassa. Parlamentti hyväksyi neuvottelukantansa äänin 366–225 (38 tyhjää). Kun EU:n parlamentti on nyt hyväksynyt kantansa, neuvottelut jäsenvaltioiden kanssa lopullisesta lakitekstistä voidaan aloittaa.

Alustava näkemys on, että uusi yritysvastuudirektiivi voisi olla voimassa Suomessa mahdollisesti vuoden 2025 aikana. Huomioiden sääntelyn laajuus kuin EU:n jäsenmaiden poliittiset intohimot on suuri todennäköisyys sille, että sääntelyn voimaantulo viivästyy esitetystä.

Suosituksemme yritysvastuudirektiivin toteuttamisesta yritystasolla

Uusi ehdotettu yritysvastuudirektiivi on merkittävä lisä vastuullisuussääntelyyn. Suosittelemme, että yritykset ryhtyvät tarvittaviin toimiin täyttääkseen ja toteuttaakseen ehdotetun yritysvastuudirektiivin vaatimukset hyvissä ajoin ennen direktiivin voimaantuloa.

Mihin toimiin yritysten on suositeltavaa ryhtyä:

 1. Selvitä ja tarkista tuleeko yritysvastuudirektiivi soveltumaan suoraan yritykseenne. Täyttyvätkö kynnysarvot: keskimäärin yrityksessä työskentelee yli 250 työntekijää; yrityksen maailmanlaajuinen nettoliikevaihto oli yli 40 miljoonaa euroa tai kyseessä emoyritys, jolla oli 500 työntekijää ja jonka maailmanlaajuinen nettoliikevaihto oli yli 150 miljoonaa euroa;

 2. Tarkista yrityksenne yhteistyökumppanit ja selvitä missä maassa ne toimivat. Lisäksi selvitä millä toimialoilla yhteistyökumppanit toimivat ja miten ne raportoivat toiminnastaan;

 3. Selvitä miten yritysvastuudirektiivin edellyttämät vaatimukset on tarkoitus yrityksessä täyttää. Selvitä kuinka ja missä yrityksen tuotteita ja palveluita tuotetaan;

 4. Läpikäy yrityksen sopimukset ja sopimussuhteet alihankkijoiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Sovi sopimusehdoin yritysvastuun vastuiden jakautumisesta osapuolten kesken sekä auditointien suorittamisesta. Sovi sopimusehdoin alihankkijoilta sekä yhteistyökumppaneilta vaadittavasta yritysvastuusta;

 5. Läpikäy ja selvitä kuinka yritysvastuun toteuttaminen vaikuttaa yrityksenne tulevaan rahoituksen hintaan ja saatavuuteen. Muista, että pankkeja koskee jo nyt mm. taksonomiaraportointi;

 6. Läpikäy yrityksen yritysturva eli minkälaisen suojan nykyiset vakuutukset antavat yritysvastuudirektiivin velvoitteiden laiminlyönnin tapahtuessa;

 7. Toteutuessaan direktiiviesitys vaikuttaa mullistavalla tavalla yhtiöiden hallinnointiin ja johtamiseen (corporate governance). Lainsäädäntö velvoittaisi jatkossa mm. siihen, että yrityksen liiketoimintamalli ja strategia olisi yhteensopivia kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Tarkista yrityksen yhteensopivuus tämän tavoitteen kanssa;

 8. Valitse ennakolta yhteistyökumppaneiksi ja alihankkijoiksi tahoja, jotka ovat sitoutuneet vastuullisuuteen ja yritysvastuuseen;

 9. Laadi yrityksen vastuullisuustyölle mitattavat tavoitteet lyhyelle, keskipitkälle sekä pitkälle aikavälille;

 10. Yrityksen vastuullisuus on prosessi. Yritysvastuussa kilpailuetu syntyy aidosti vaikuttavista vastuullisuusteoista ja niitä koskevasta viestinnästä. Kerro näistä mittareista ja tavoitteista sidosryhmille avoimesti ja yhtenäisesti.

* * *

Yritysvastuun, ESG:n kuin yhteiskuntavastuun kysymyksiin toimistossamme vastaavat osakas Liene Krumina kuin specialist partner Oscari Seppälä.

Ole yhteydessä, kerromme mielellämme lisää aiheesta.

LKOS Law Office | Yritysvastuun erikoisosaaja

LKOS Law Office on perehtynyt yritysvastuuseen ja on sen erikoisosaaja. Tarjoamme ympäristöystävällisiä liikejuridiikan palveluita yrityksille. Neuvomme säännöllisesti asiakasyrityksiämme voittamaan kulloisetkin oikeudelliset haasteet ja menestymään liiketoiminnassaan.

Toimistomme on kansainvälisesti palkittu ja tunnustettu osaamisestaan. Olemme erikoistuneet yritysvastuuseen, riidanratkaisuun, välimiesmenettelyihin, oikeudenkäynteihin, yhtiöoikeuteen, työoikeuteen, kansainväliseen kauppaan, sopimusoikeuteen kuin kuljetusoikeuden oikeudellisiin erityiskysymyksiin.

Olemme toimialamme huippuosaaja, joka tarjoaa luotettavia ja asiantuntevia liikejuridiikan palveluita.

Kerromme mielellämme lisää toimistostamme kuin osaamisestamme. Lue myös uutiset -osiostamme tarkemmin menestystarinoistamme sekä viimeaikaisista tapahtumistamme. Lisäksi seuraamalla meitä sosiaalisessa mediassa, kuulet viimeisimmät uutisemme ensimmäisenä.

Tahtoessanne tietää mitä palvelu intohimolla tarkoittaa, ole yhteydessä. Avustamme teitä mielellämme menestymään ja kasvamaan. Tavoitteenamme on, että yritysjuridiikan kuin liikejuridiikan palvelumme ylittävät odotuksenne.

Ole yhteydessä | LKOS Law Office yritysvastuukysymysten edelläkävijä

**Artikkeli on tarkoitettu informaatioksi eikä ole tarkoitettu oikeudelliseksi neuvoksi