PSYM 2015 käyttöön

UUSI PSYM 2015 KÄYTTÖÖN – AIKA TARKISTAA SOPIMUSEHDOT

TAUSTA | PSYM 2015

Pohjoismaisen Speditööriliiton yleiset määräykset 2015 (”PSYM 2015”) otetaan käyttöön 1. tammikuuta 2016. PSYM määräyksiä sovelletaan laajasti niin Pohjoismaissa kuin Baltiassa. Käsittelemme lyhyesti jäljempänä joitakin niistä muutoksista mitä määräyksiin on tullut suhteessa aikaisempaan versioon PSYM 2000.

Todettakoon, että vertailtaessa PSYM 2000 määräyksiä päivitettyihin PSYM 2015 määräyksiin havaitaan, että uudet määräykset sisältävät lukuisia niin sisältöön kuin kirjoitusasuun liittyviä muutoksia verrattuna aikaisempaan versioon. Tästä syystä seikkakohtainen sopimusehtojen läpikäynti on suositeltavaa suorittaa uusia 2015 määräyksiä sovellettaessa.

HUOMIOITAVAA MUUTOKSISTA

Ensiksi, PSYM 2015 määräykset on tarkoitettu vain ja yksinomaisesti Pohjoismaisen Speditööriliiton jäsenten sovellettaviksi. Suo­men Huo­lin­ta- ja Lo­gis­tiik­ka­liit­on ilmoituksen perusteella Suo­mes­sa PSYM 2015 määräyksiä voi­vat käyt­tää myös ne huo­lin­ta- ja logistiik­ka-alan yri­tyk­set, jot­ka ei­vät kuu­lu Poh­jois­mai­seen Spe­di­töö­ri­liit­toon tai Suo­men Huo­lin­ta- ja Lo­gis­tiik­ka­liit­toon, mikäli tästä on tehty erillinen ilmoitus.

Toiseksi, ehtojen määräykset sisältävät uuden osion ”Luottamuksellisuus ja tietoturva”. Sähköisen tiedonsiirron merkityksen kasvaessa logistiikkasektorilla tämä uusi osio määräyksissä on tervetullut uudistus. Todettakoon, että on suositeltavaa sisällyttää sopimukseen lisäksi yksilöllisiä ehtoja sähköisestä tiedonsiirrosta kuin IT palveluista.

Kolmanneksi, ehtojen määräyksissä säädetään että huolitsijalla on niin pidätys kuin panttioikeus valvonnassaan olevaan tavaraan. Määräyksen täsmennys pidätysoikeuden osalta selventää määräyksiä verrattuna aikaisempaan PSYM versioon. Huolitsijan pidätysoikeuden olemassaolo on aikaisemman version perusteella ollut jossain määrin epäselvä.

Neljänneksi, ehtojen määräykset sisältävät muutoksia ja päivityksiä mm. osioihin ”Varastointi” kuin ”Huolitsijan vastuu välittäjänä”. Huolitsijan vastuu jokaista toimeksiantoa kohden tulee erityisesti huomioida ja tarkistaa jokaisen yksittäisen toimeksiannon osalta erikseen.

Lopuksi todettakoon, että PSYM 2015 osio ”Erimielisyyksien ratkaiseminen” on kokonaan uudistettu verrattuna PSYM 2000 määräyksiin. Erimielisyyksien ratkaiseminen osion sanamuodon mukaisesti, erimielisyys tulee ratkaista huolitsijan pääasiallisen liikepaikan yleisessä tuomioistuimessa. Lisäksi uudistunut ehto sisältää lainvalintalausekkeen, minkä mukaan oikeuskäsittelyssä tulee noudattaa huolitsijan pääasiallisen liikepaikan lainsäädäntöä.

YLEISESTI PÄIVITETYISTÄ  MÄÄRÄYKSISTÄ

PSYM 2015 määräysten osion ”Huolitsijan vastuu sopimusosapuolena” ehtoja on muokattu ja päivitetty huomattavasti verrattuna aikaisempaan PSYM määräysten versioon. Vastuukysymyksiin liittyvät ehdot sijaitsevat ehdoissa kohdassa ”Erityiset määräykset”. Esimerkiksi ehtojen määräysten perusteella tavaran kadotessa tai vähentyessä, toimeksiantajan tulee osoittaa, ettei vahingoittuneella tavaralla ole jäännösarvoa.

Näin ollen ehtojen määräysten perusteella, tavaran jäännösarvon selvittäminen on toimeksiantajalla. Tämä muutos on syytä huomioida sovellettaessa PSYM 2015 määräyksiä.

* * *

Edellä on lyhyesti läpikäyty keskeisempiä muutoksia ehdoissa, jotka on syytä huomioida sovellettaessa uusia PSYM 2015 määräyksiä.

Suosittelemme yksityiskohtaista sopimusehtojen läpikäyntiä soveltaessanne uusimpia määräyksiä yleisinä sopimusehtoina huolinta-, logistiikka- tai kuljetussopimuksissanne. Samalla vastuu-, vakuutus- sekä riskiarviokysymykset liiketoimintanne tarpeiden ja vaatimusten perusteella on vaivatonta arvioida.

PALVELUISTAMME

LKOS Law Office Oy on luotettava ja arvostettu yhteistyökumppani huolinta ja logistiikkatoimialan sopimusten laatijana ja kommentoijana. Mikäli olette kiinnostuneet selvittämään kuinka uusimmat ehtojen määräykset vaikuttavat huolinta-, kuljetus- sekä varastointisopimustenne vastuukysymyksiin, pyydämme olemaan yhteydessä.

Avustamme mielellämme vuosikymmenen kokemuksella kaikissa huolinta-, logistiikka- sekä varastointisopimuksiin liittyvissä lainopillisissa kysymyksissä. Lisätietoa palveluistamme löytyy internet sivuiltamme.

YHTEYSTIETOMME

LKOS Law Office Oy
office(at)lkoslaw.fi
+358 44 516 8648
www.lkoslaw.fi

Liene Krumina
Partner

* Pyydämme huomioimaan, että artikkelia ei ole tarkoitettu oikeudelliseksi neuvoksi. Pyydämme olemaan yhteydessä lainopilliseen asiantuntijaamme yksityiskohtaisemman neuvon saamiseksi.