Pakotteet | Venäjä

Pakotteet | Venäjä

Pakotteet eli taloudelliset rajoittavat toimenpiteet, joita on asetettu Venäjälle päivittyvät, laajentuvat sekä käytännöt tarkentuvat. Viimeisimpiä pakotteita ovat täytäntöönpanoasetus (EU) 2022/427 kuin asetus (EU) 2022/428.

Luottolaitoksille uusia velvoitteita | Euroopan pankkiviranomainen

Suomessa toimivien luottolaitosten on toimitettava ulkoministeriölle tiedot venäläisten ja valkovenäläisten asiakkaidensa yli 100 000 euron suuruisista talletuksista. Raportointia varten Euroopan pankkiviranomainen (EPV) on laatinut ohjeistuksen kyseistä raportointia varten. Kyseinen raportti tulee toimittaa ulkoministeriön pakotetiimille viimeistään 27. toukokuuta 2022. Velvollisuus raportin toimittamiseen perustuu Euroopan neuvoston asetuksen (EU) N:o 833/2014 art. 5 g 1 a alakohtaan. Asetetusta määräajasta on mahdollista poiketa paikallisen viranomaisen antamalla poikkeusluvalla.

Taustana ilmoitusvelvollisuudelle on se, että neuvoston asetuksen (EU) N:o 833/2014 art. 5 b:ssä säädetään seuraava kielto:

”Kielletään talletusten vastaanottaminen Venäjän kansalaisilta tai Venäjällä asuvilta luonnollisilta henkilöiltä taikka Venäjälle sijoittautuneilta oikeushenkilöiltä, yhteisöiltä tai elimiltä, jos luonnollisen tai oikeushenkilön, yhteisön tai elimen talletusten kokonaisarvo luottolaitosta kohden on yli 100 000 euroa.”

Rajoituksena kiellon soveltamiselle on, että:

”1 kohtaa ei sovelleta jäsenvaltioiden, Euroopan talousalueeseen kuuluvan maan tai Sveitsin kansalaisiin eikä luonnollisiin henkilöihin, joilla on tilapäinen tai pysyvä oleskelulupa jossakin jäsenvaltiossa, Euroopan talousalueeseen kuuluvassa maassa tai Sveitsissä.”

Lisäksi todettakoon, että toimivaltainen viranomainen voi tarkoituksenmukaisiksi katsomiensa ehdoin myöntää luvan talletuksen vastaanottamiseen sen jälkeen, kun se on määrittänyt, että talletuksen vastaanottaminen täyttää asetuksessa säädetyn tarpeen. Toimivaltainen viranomainen päättää mitä näyttöä poikkeusluvan saaminen edellyttää art. 5 c vaatimusten täyttämiseksi.

Näkemyksemme | Pakotteet

Käytännössä ymmärrämme, että luottolaitokset ovat kategorisesti rajoittaneet Venäjän kansalaisilta talletukset kyseiseen 100 000 euroon. Tämä on käytännössä johtanut hankaluuksiin myös niiden henkilöiden ja elinkeinonharjoittajien osalta, joihin rajoituksen kielto soveltuisi. Tällaisia ovat esim. henkilöt, joilla on useamman maan kansalaisuus tai pysyvä oleskelulupa EU valtiossa. Mikäli kyseisillä tahoilla on tarvetta saada talletuksia suuremmille määrille kuin nyt asetettu rajoitus, suosittelemme hakemaan poikkeuslupaa.

Edellä esitetty rajoite on luottolaisten toimesta asetettu siitäkin huolimatta, että EU komission kysymykset ja vastaukset asiakirjassa päivätty 17.5.2022 todetaan kohdassa 12, että:

”This means that the accounts of Russian nationals who also have the nationality of one the above countries can be credited above EUR 100 000. (Tämä tarkoittaa, että Venäjän kansalaisten, joilla on myös yllä mainitun maan kansalaisuus, voidaan luotottaa yli EUR 100 000.)

Lue lisää pakotteista artikkelistamme sanctions a legal labyrinth to business lawyers (englanniksi).

Euroopan pankkiviranomaisesta | Raportointi toimivaltaiselle viranomaiselle pakotteista

Kyseiseen edellä viitattuun pankkiviranomaiseen kuuluu Euroopan finanssivalvontajärjestelmään (EFVJ), joka muodostuu kolmesta valvontaviranomaisesta: i) Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA); ii) Euroopan pankkiviranomainen (EPV) sekä iii) Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA). Järjestelmään kuuluvat myös Euroopan järjestelmäriskikomitea (ESRB), Euroopan valvontaviranomaisten yhteiskomitea ja kansalliset valvontaviranomaiset.

Meistä | LKOS Law Office 

LKOS Law Office avustaa säännöllisesti pakotteisiin, compliance, kansainvälisen kaupan kuin kuljetusoikeuden erityiskysymyksissä asiakkaitaan. Keskitymme liikejuridiikkaan. Tarjoamme asiakkaillemme myös Trade Compliance -palvelua kansainvälisen kaupan tueksi. Olemme luotettava ja kansainvälisesti palkittu toimija sekä toimialansa taloudellisesti vahvimpia toimijoita.

Lisätietoa tästä aiheesta kuin palveluistamme saat olemalla yhteydessä asiantuntijoihimme sähköpostilla tai puhelimitse (+358 40 672 4285).

Asiantuntijamme Trade Complianciin sekä pakotteisiin liittyen on Oscari Seppälä. Tutustu myös hänen LinkedIn profiiliinsa.

**Artikkeli on tarkoitettu informaatioksi eikä ole tarkoitettu oikeudelliseksi neuvoksi.