Kuljetusvahinko tapahtunut | Kuljetusalan lakimies neuvoo ja selvittää

Tavarankuljetus on osa kauppaa | Tiedosta sopimussuhteiden lukuisuus

Kuljetussopimusta ohjaa kauppasopimus. Kauppasopimus on perussopimus, johon sen muut liitännäissopimukset perustuvat. Tällaisia liitännäissopimuksia ovat mm. rahoitussopimus, vakuutussopimus sekä tavarankuljetussopimus. Kuljetusvahingon tapahduttua tulee huomioida, että aiheutunut vahinko saattaa vaikuttaa muihinkin sopimussuhteisiin.

Erityisesti kansainvälinen kauppa on moninainen sopimuskokonaisuus. Tähän kokonaisuuteen liittyy lukuisia sopimuksia ja sopimussuhteita. Kansainvälisen kaupan osalta tulee huomioida, että siinä käytetään laajalti hyväksi vakioehtoja esim. INCOTERMS toimitusehtolausekkeita. Kyseiset vakioehdot sääntelevät riskinjakoa ostajan ja myyjän välillä. Mikäli riskinjaosta ei ole sovittu, tällöin dispositiiviset säännökset kauppalaeissa sääntelevät ja määräävät osapuolten vastuista. Lähtökohtaisesti vastuu kaukokaupassa siirtyy myyjältä ostajalle, kun tavara on luovutettu itsenäiselle rahdinkuljettajalle (Kauppalaki sekä CISG).

Selvitä kuljetusmuoto | Milloin ja minkä kuljetuksen aikana kuljetusvahinko on sattunut? 

Kuljetustoiminta jakaantuu kuljetusmuotoihin. Kuljetusmuotoja ovat mm. meri-, ilma-, rautatie- ja tiekuljetukset. Soveltuva lainsäädäntö jakautuu myös tällä perusteella. Milloin tiedossa on se kuljetusmuoto, missä kuljetusvahinko on tapahtunut, on tämän tiedon perusteella vaivatonta selvittää soveltuva kuljetuslainsäädäntö.

Kuljetuslainsäädännöstä | Mikä laki kuhunkin kuljetusmuotoon soveltuu | Kuljetusvahinko konkretisoituu

Merikuljetukset

Merikuljetuksiin soveltuva lainsäädäntö on merilaki. Merilaki perustuu kansainväliseen konventioon. Merikuljetukset jaetaan matkustaja- ja tavarankuljetukseen. Tavarankuljettaminen jakautuu kappaletavaran kuljetukseen ja rahtaukseen. Kappaletavaran kuljetus perustuu tavaran kuljettamiseen. Tämä tapahtuu tavanomaisesti linjaliikenteessä. Rahtauksessa kyse on lastitilan vuokraamisesta. Tällöin kyse voi olla kokonais- tai osarahtauksesta.

Tiekuljetukset

Tiekuljetukset suoritetaan ajoneuvoilla. Tällaisiin kuljetuksiin soveltuu tiekuljetussopimuslaki tai kansainvälisiin kuljetuksiin CRM-konventio. Tiekuljetussopimuslaki sääntelee niin kotimaista kuin kansainvälistä kuljetusta.

Rautatiekuljetukset

Rautatiekuljetukset suoritetaan pääsääntöisesti junilla. Näihin kuljetuksiin soveltuu rautatiekuljetussopimuslaki. Henkilö -ja käsimatkatavaravahinkoihin soveltuu raideliikennelaki.

Ilmakuljetukset

Ilmakuljetukset suoritetaan pääsääntöisesti lentokoneilla. Tällaisiin kuljetuksiin soveltuu nykyisin laajalta Montrealin konventio, mikä on syrjäyttänyt Varsovan konvention. Todettakoon, että Varsovan konventiota on uudistettu säännöllisesti, mikä on johtanut tilanteeseen, että eri maissa on voimassa eri versio kyseisestä konventiosta.

Perättäis- vai yhdistettykuljetus

Perättäiskuljetukset ja yhdistetyt kuljetukset määräytyvät käytettävien kuljetusmuotojen perusteella. Kuljetusten tullessa suoritetuksi yhdelle ja samalla kuljetusmuodolla esim. ajoneuvolla kyseessä on perättäiskuljetus. Mikäli käytetään useampaa erilaista kuljetusmuotoa, kyseessä on yhdistetty kuljetusmuoto. Yhdistettyjä kuljetuksia ei toistaiseksi ole säännelty yhtenäisesti lainsäädännössä.

Pakottavaa vai tahdonvaltaista lainsäädäntöä | Kuljetuslainsäädännön erityispiirteistä | Kuljetusvahinko tapahtunut

Kuljetuslainsäädännön erikoisuus on sen laaja pakottavuus. Kyseinen pakottavuus tarkoittaa, että rahdinkuljettaja ei voi kuljetussopimuksen ehdoilla vapautua pakottavan lainsäädännön asettamasta vähimmäisvastuusta. Todettakoon, että tältä osin kansainväliset konventiot eivät ole yhtenäisiä. CMR-yleissopimus on kaksisuuntaisesti pakottava. Näin ollen ennen vahingon sattumista rahdinkuljettajan vastuuta ei voida lieventää eikä ankaroittaa. Sen sijaan vahingon tapahtumisen jälkeen niin rahdinkuljettaja kuin kuljetusasiakas voivat luopua oikeuksistaan.

Pakottavuuden perusteena on kuljetuslainsäädännön yhtenäisyys, vähimmäissuojan mahdollistaminen, mikä samalla tarkoittaa enimmäisvastuuta. Osaltaan lainsäädäntö mahdollistaa eri maiden kuljetusyhtiöille kilpailun saman sisältöisin ehdoin.

On hyvä tiedostaa, että kuljetusoikeuslainsäädäntö ei ole kokonaisuudessaan pakottavaa. Tästä syystä kuljetuslainsäädännön erityiskysymykset tulee tuntea ja tiedostaa erityisesti se, milloin ja miltä osin lainsäädäntö on pakottavaa.

Vakioehtoja käytetään laajalti kuljetustoimialalla | PSYM, INCOTERMS, BIMCO

Kuljetustoimialalla käytetään laajalti vakioehtoja. Huolitsijat käyttävät laajalti liiketoiminnassaan hyväksi PSYM -ehtoja. Viimeisin versio on PSYM 2015 -ehdot. IATA säätää lentokuljetusten ehdoista. Merikuljetusten konossementti- ja rahtikirjamallit perustuvat laajalti BIMCO:n laatimiin ehtoihin. Vakioehtojen käyttöön liittyy kysymys siitä, milloin vakioehdot ovat tulleet osaksi sopimusta. Kyseiset ehdot saattavat sisältää myös ns. ankaria ja yllättäviä ehtoja (mahdollinen panttioikeus), mistä syystä ehtojen liityntä sopimukseen nousee toisinaan keskeiseksi oikeudelliseksi kysymykseksi.

Kuljetusvahingon | Tavaravahingon | Tapahduttua | Muistutus eli reklamaation tekeminen on tärkeää

Kuljetuslainsäädäntö sisältää yleistä lainsäädäntöä lyhyempiä muistutuksen (reklamaation) määräaikoja.  Mikäli kyseinen määräaika menetetään, voi vahinkoa kärsinyt osapuoli menettää oikeutensa korvaukseen. Kuljetusoikeuden määräajat ovat lyhyitä ja ehdottomia. Muistutusajan eli reklamaatioajan pituus ja sen laiminlyönnin vaikutus riippuu kuljetusmuodosta.

Merilain ja tiekuljetussopimuslain säännöt kansainvälisestä kuljetuksesta tilanteessa missä muistutus laiminlyödään, johtaa todistustaakan kääntymiseen. Tällöin olettama on, että tavara luovutushetkellä oli vahingoittumaton tai rahtikirjan osoittamassa kunnossa. Muiden kuljetusten osalta muistutuksen (reklamaation) laiminlyönti tarkoittaa, että reklamaation laiminlyönyt ei ole oikeutettu vetoamaan virheeseen.

Reklamaatioiden lyhyet määräajat kuljetusmuodoittain | Kuljetusvahinkokäsittelyssä huomioitava

Merilaissa säädetysti reklamaatio tulee tehdä heti tai viimeistään 3 päivän kuluessa.

Tiekuljetussopimuslaissa säädetysti kansainvälisen kuljetuksen osalta reklamaatio tulee tehdä heti tai viimeistään 7 päivän kuluessa. Mikäli edellä esitetysti ei toimita, tavaran oletetaan olevan kunnossa eli vahingoittumaton.

Tiekuljetussopimuslain kotimaan kuljetuksen osalta reklamaatio tulee tehdä heti tai viimeistään 7 päivän kuluessa ja kuluttajan osalta kohtuullisessa ajassa. Mikäli näin ei toimita, kärsii laiminlyönnistä oikeudenmenetyksen.

Ilmakuljetuksissa Montrealin konventiossa säädetysti reklamaatio tulee tehdä heti tai viimeistään 14 päivän kuluessa (matkojen osalta 7 päivää). Mikäli näin ei toimita, kärsii laiminlyönnistä oikeudenmenetyksen (poikkeuksena petostilanteet).

Tavaravahingon korvausvaatimuksen vanhentuminen | Kanteen nostaminen

Kuljetusvahingon tapahduttua vaatimus aiheutuneesta vahingosta tulee esittää lyhyiden määräaikojen puitteissa, jotta oikeus korvaukseen pidetään voimassa. Kyseessä on kanteen nostamisen määräaika. Mikäli kyseisen määräajan puitteissa ei toimita, vahinkoa kärsinyt asiakas menettää oikeutensa korvaukseen. Kuljetusvahinko tulee käsitellä ja selvittää lyhyessä määräajassa.

Merilaissa säädetysti määräaika on yksi vuosi.

Tiekuljetussopimuslaissa säädetysti määräaika on yksi vuosi tai kolme vuotta tahallisen tai törkeän tuottamuksen tilanteissa.

Montrealin konventiossa säädetysti määräaika on kaksi vuotta.

Miten on suositeltavaa toimia kuljetusvahingon tapahduttua | Suosituksemme kuljetusvahinkojen varalle

To Do -Lista | Kuljetusvahinko tapahtunut | Mitä sen käsittelyssä tulee huomioida

  1. Kuljetusvahinko tapahtunut – tarkista tavara välittömästi sen saavuttua ja reklamoi näkyvistä vahingoista heti.
  2. Reklamoi havaitsemistasi vahingoista viipymättä rahdinkuljettajaa.
  3. Selvitä millä kuljetusmuodolla tavara kuljetettiin.
  4. Ilmoita vahingosta vakuutusyhtiölle ja laadi vahinkoilmoitus.
  5. Ole yhteydessä kuljetusoikeuden tuntevaan liikejuristiin, mikäli vahinkokäsittely ei etene toivomallasi tavalla ja ajassa.
  6. Toteuta ja täytäntöönpane korvausvaatimus lyhyessä määräajassa.
  7. Pyydä lisäaikaa korvauskäsittelyyn tai turvaa vaatimuksesi muutoin kanteen nostamisen lyhyessä määräajassa.

Kirjoittaja | Liikejuristi

Oscari Seppälä on työskennellyt vaativien kansainvälisten ja kotimaisten liikejuridiikan toimeksiantojen parissa koko työuransa ajan. Hän on työskennellyt niin yhtiölakimiehenä, asianajaja korkeanprofiilin asianajotoimistossa kuin yrittäjäosakkaana liikejuridiikan toimistossa. Seppälällä on laaja käytännön kokemus eri toimialoilla toimivien kotimaisten ja kansainvälisten yritysten oikeudellisesta neuvonnasta kuin edustamisesta oikeudenkäynneissä.

Hän aloitti työuransa yhdessä maailman suurimmista logistiikkayhtiöistä DSV:llä, myöhemmin hän työskenteli asianajotoimisto Boreniuksella asianajotehtävissä ennen oman liikejuridiikan toimiston perustamista. Tällä hetkellä Oscari Seppälä työskentelee Specialist Partnerina, yrittäjänä, perustamassaan LKOS Law Officessa.

Meistä | LKOS Law Office

LKOS Law Office on liikejuridiikan erikoisosaaja. Neuvomme asiakasyrityksiämme voittamaan kulloisetkin oikeudelliset haasteet ja menestymään liiketoiminnassaan. Toimistomme on valittu mm. Suomen vuoden 2021 kuljetusoikeustoimistoksi. Olemme erikoistuneet yhtiöoikeuteen, työoikeuteen, kansainväliseen kauppaan, sopimusoikeuteen kuin kuljetusoikeuden oikeudellisiin erityiskysymyksiin. Lisäksi avustamme riidanratkaisussa sekä oikeudenkäynneissä.

Kerromme mielellämme lisää toimistostamme kuin osaamisestamme. Lue myös uutiset -osiostamme tarkemmin menestystarinoistamme sekä viimeaikaisista tapahtumistamme. Lisäksi seuraamalla meitä sosiaalisessa mediassa, kuulet viimeisimmät uutisemme ensimmäisenä.

Tahtoessanne tietää mitä palvelu intohimolla tarkoittaa, ole yhteydessä. Avustamme teitä mielellämme menestymään ja kasvamaan. Tavoitteenamme on, että yritysjuridiikan sekä liikejuridiikan palvelumme ylittävät odotuksenne.

Ole yhteydessä | LKOS Law Office liikejuridiikan edelläkävijä

**Artikkeli on tarkoitettu informaatioksi eikä ole tarkoitettu oikeudelliseksi neuvoksi.